VARIATIONS:Black Napkins  Nancy Margolis Gallery, New York